หน่วยงาน

ส่วนบัญชาการ
test

test

กอ.รมน.

กอ.รมน.

ส่วนกำลังรบ
ส่วนยุทธบริการ
ส่วนการศึกษาและวิจัย
หน่วยเฉพาะกิจ
สง.ปรมน.ทร.๑