ผู้บริหาร

พลเรือโท

สุภชิต นาวีสุรพล

ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

พลเรือตรี

ชวเลิศ เลขะวัฒนะ

รองผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

พลเรือตรี

ณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์

ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

พลเรือตรี

ทินกร กาญจนเตมีย์

ผู้อำนวยการ สำนักประสานภารกิจรักษาด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

พลเรือตรี

อุทาน คล้ายภูผึ้ง

ผู้อำนวยการ สำนักประสานภารกิจรักษาด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด