สง.ปรมน.ทร. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

Release Date : 14-02-2024 09:00:00
สง.ปรมน.ทร. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. พลเรือโท สุภชิต นาวีสุรพล  ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) และ พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (รอง ผอ.สง.ปรมน.ทร.) นำกำลังพลของหน่วย ทดสอบสมรรถภาพและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ณ บริเวณท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้ควบคุมการทดสอบ

   โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้กำลังพลของ สง.ปรมน.ทร. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตสำนึกในการรักษาและพัฒนาสุขภาพร่างกายด้วยตนเอง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ