ในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.สยป.ทร. ณ ห้องประกอบพิธี สยป.ทร. ชั้น ๑ และบริเวณหน้าอาคาร สยป.ทร.

Release Date : 30-09-2022 11:12:36
ในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.สยป.ทร. ณ ห้องประกอบพิธี สยป.ทร. ชั้น ๑ และบริเวณหน้าอาคาร สยป.ทร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.สยป.ทร. ณ ห้องประกอบพิธี สยป.ทร. ชั้น ๑ และบริเวณหน้าอาคาร สยป.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง