๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ รัชกาลที่ ๖ ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกาศให้ “ธงไตรรงค์” เป็น “ธงชาติไทย”

Release Date : 29-09-2022 10:15:03
๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ รัชกาลที่ ๖ ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกาศให้ “ธงไตรรงค์” เป็น “ธงชาติไทย”

รูปภาพที่เกียวข้อง
๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ รัชกาลที่ ๖ ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกาศให้ “ธงไตรรงค์” เป็น “ธงชาติไทย”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง