ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจสอบความก้าวหน้าและประชุมทบทวนติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ(UAV) ระยะที่ ๒ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

Release Date : 06-05-2022 16:57:01
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจสอบความก้าวหน้าและประชุมทบทวนติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ(UAV) ระยะที่ ๒ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี อภิชัย  สมพลกรัง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ และคณะ  เดินทางไปตรวจสอบความก้าวหน้า ประชุมทบทวนติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมสายการผลิตอากาศยานไร้คนขับ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะทำงานสนับสนุนสำหรับโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ(UAV) ระยะที่ ๒ ตามที่กองทัพเรือลงนามในสัญญาซื้อขาย  ณ บริษัท Schiebel Aircraft Industry Gmbh สาธารณรัฐออสเตรีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจสอบความก้าวหน้าและประชุมทบทวนติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ(UAV) ระยะที่ ๒ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง