พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔

Release Date : 06-10-2021 11:12:42
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔