พล.ร.ต.อรรถพล เพชรฉาย ผอ.สยป.ทร. และผู้แทนกำลังพล ร่วมพิธี “วันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ” ซึ่งกองทัพเรือจัดขึ้นเป็นประจำ ในวันที่ 17 ม.ค. ของทุกปี มีพิธีวางพวงมาลา พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนทหารเรือ ที่เสียสละชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี

Release Date : 23-01-2020 11:47:27
พล.ร.ต.อรรถพล เพชรฉาย ผอ.สยป.ทร. และผู้แทนกำลังพล ร่วมพิธี “วันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ” ซึ่งกองทัพเรือจัดขึ้นเป็นประจำ ในวันที่ 17 ม.ค. ของทุกปี  มีพิธีวางพวงมาลา พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนทหารเรือ ที่เสียสละชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี