ผอ.สยป.ทร. และคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ นางพฤฒิพร เนติโพธิ อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฏหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ในวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๒ ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารแจ้งวัฒนะ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

Release Date : 24-12-2019 10:32:24
ผอ.สยป.ทร. และคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ นางพฤฒิพร เนติโพธิ อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฏหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ในวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๒ ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารแจ้งวัฒนะ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์