สยป.ทร.เข้าร่วมงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ทร. หัวข้อองค์ความรู้ของ สยป.ทร."การสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์" ในวันที่ ๕ ก.พ.๖๒ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

Release Date : 05-02-2019 00:00:00
สยป.ทร.เข้าร่วมงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ทร. หัวข้อองค์ความรู้ของ สยป.ทร."การสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์" ในวันที่ ๕ ก.พ.๖๒ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า