สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการการจัดหายุทโธปกรณ์หลักของ ทร. และการบรรยาย เรื่ององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหายุทโธปกรณ์หลักของ ทร. ระหว่าง ๑๙-๒๑ ธ.ค.๖๑ ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จว.นครราชสีมา

Release Date : 19-12-2018 00:00:00
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการการจัดหายุทโธปกรณ์หลักของ ทร. และการบรรยาย เรื่ององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหายุทโธปกรณ์หลักของ ทร. ระหว่าง ๑๙-๒๑ ธ.ค.๖๑ ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จว.นครราชสีมา