14 December 2017  
  Home | Contact     

 

  สมัครขอใช้บริการฟื้นที่
    เงื่อนไข
  แบบฟอร์มการสมัคร

  Email & Internet
    Checkmail
    สมัครอินเตอร์เน็ต ทร.

  Service & link
   ราชนาวีสโมสร
   หอประชุมเขตอุดมศักดิ์
   นันทอุทยานสโมสร

ลำดับที่ในการเข้าชม
     


 
Alumni Memo
   
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
จัดให้บริการพื้นที่ Home Page เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
แก่หลักสูตรต่างๆ ภายในกองทัพเรือ ซึ่งหน่วยงาน
จะได้รับบริการพื้นฐาน ดังนี้
  • Account Name และ Password
     สำหรับหน่วยงานจัดทำเว็บเพจ
  •  พื้นที่สำหรับจัดเก็บเว็บเพจ 50 MB       +Database(MySql)
  •  รูปแบบชื่อ Home Page :
http://alumni.navy.mi.th/<account> หรือ
http://www.navy.mi.th/alumni/<account>

ตัวอย่าง http://alumni.navy.mi.th/staff64
( เสธ.64)


!!! หมายเหตุ : เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการโพสต์ภาพ ที่ไม่เหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการโพสต์ภาพ จึงประกาศ มา ณ ที่นี้

 
  ลิงค์เวบไชด์รุ่น  
วิทยาลัยการทัพเรือ
 

  วทร. 34
  วทร. 37

   
 

นายทหารอาวุโส
 

  อส. 37
  1อส. 39
  1อส. 40

   
   

นักเรียนนายเรือ
 

  นายเรือ 73
  นายเรือ 75
  นายเรือ 76
  นายเรือ 78
  นายเรือ 80
  นายเรือ 81
  นายเรือ 84
  นายเรือ 85
  นายเรือ 86
  นายเรือ 87

นายเรือ 88
นายเรือ 89
นายเรือ 90

นายเรือ 91
นายเรือ 92
นายเรือ 93
นายเรือ 94
นายเรือ 96
นายเรือ 97
นายเรือ 98
   
 

 
นักเรียนจ่า
 

นรจ.06
  
- นรจ.พยาบาล(55/06)
นรจ.12
นรจ.14
นรจ.17
นรจ.18

นรจ.20
นรจ.21
นรจ.23
นรจ.24
นรจ.26
aนรจ.27
นรจ.28
นรจ.29
นรจ.ฟอ.30
นรจ.32
นรจ.34
นรจ.35
นรจ.36
นรจ.37
นรจ.38
นรจ.39
นรจ.40
นรจ.41
นรจ.42
นรจ.43
นรจ.44
นรจ.47

 
นักเรียนเตรียมทหาร
 

นตท.8
นตท.25
นตท.26

   
 
อื่น ๆ
 

หลักสูตรเพิ่มวิชา รุ่น 21
หลักสูตรพันจ่านักเรียน 2/50 หลักสูตรพันจ่านักเรียน 3/50 นายทหารกำลังพล รุ่นที่ 9
นว.54 และ ทป.33
พ.จ.อ.อาชีพ สบ. งป.1/52
พ.จ.อ.อาชีพ สบ. งป.2/53
หลักสูตรนักเรียนพันจ่า 3/53

   
 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ [ Tel - 57822 ]